شماره‌های پیشین نشریه

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک
از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران دعوت می‌شود آثار علمی مرتبط با محورهای زیر را برای بررسی و انتشار در فصلنامه  ارسال فرمایند.
  

ورزش قهرمانی و سرمایه اجتماعی

ورزش قهرمانی و توسعه/ توسعه پایدار

ورزش قهرمانی و آسیب‌های اجتماعی

ورزش قهرمانی و توسعه شهری

ورزش قهرمانی و جامعه‌پذیری

ورزش قهرمانی و کارآفرینی

ورزش قهرمانی و فرهنگ ملی و عمومی

ورزش قهرمانی و مردم‌شناسی

ورزش قهرمانی و دیپلماسی/ دیپلماسی فرهنگی

ورزش قهرمانی و روابط بین‌الملل

ورزش قهرمانی و اقتصاد/ اقتصاد خلاق

ورزش قهرمانی و مشارکت اجتماعی

ورزش قهرمانی و سیاست‌گذاری فرهنگی

ورزش قهرمانی و مهاجرت

ورزش قهرمانی و انسجام ملی

ورزش قهرمانی و زنان

     ورزش قهرمانی و مدیریت         ورزش قهرمانی و رسانه

                

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، پاییز 1399 

1. غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک

صفحه 7-28

شهرام عبدی؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا دبیر؛ مهدی علیاری


3. تدوین مدل تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران

صفحه 49-75

علی همتی عفیف؛ احمد محمودی؛ محمد حسین قربانی؛ عین اله کشاورز ترک


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها