شماره‌های پیشین نشریه

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک
از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران دعوت می‌شود آثار علمی مرتبط با محورهای زیر را برای بررسی و انتشار در فصلنامه  ارسال فرمایند.
  

ورزش قهرمانی و سرمایه اجتماعی

ورزش قهرمانی و توسعه/ توسعه پایدار

ورزش قهرمانی و آسیب‌های اجتماعی

ورزش قهرمانی و توسعه شهری

ورزش قهرمانی و جامعه‌پذیری

ورزش قهرمانی و کارآفرینی

ورزش قهرمانی و فرهنگ ملی و عمومی

ورزش قهرمانی و مردم‌شناسی

ورزش قهرمانی و دیپلماسی/ دیپلماسی فرهنگی

ورزش قهرمانی و روابط بین‌الملل

ورزش قهرمانی و اقتصاد/ اقتصاد خلاق

ورزش قهرمانی و مشارکت اجتماعی

ورزش قهرمانی و سیاست‌گذاری فرهنگی

ورزش قهرمانی و مهاجرت

ورزش قهرمانی و انسجام ملی

ورزش قهرمانی و زنان

     ورزش قهرمانی و مدیریت         ورزش قهرمانی و رسانه

                

شماره جاری: دوره 2، شماره 5، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، زمستان 1399، صفحه 7-148 

1. تأثیر کرونا بر اقتصاد ورزش

صفحه 7-29

نصرالله سجادی؛ امیر صدیقی؛ مرضیه روشن ضمیر؛ ستاره اسکندری


2. علل ناکامی نظریه‌های پیری‌شناسی اجتماعی در تبیین بازنشستگی ورزشی

صفحه 31-50

جواد شهلایی باقری؛ محمود هاشمی افوسی؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها