شماره‌های پیشین نشریه

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک

از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران دعوت می‌شود آثار علمی مرتبط با محورهای زیر را برای بررسی و انتشار در فصلنامه  ارسال فرمایند.

  

ورزش قهرمانی و سرمایه اجتماعی

ورزش قهرمانی و توسعه/ توسعه پایدار

ورزش قهرمانی و آسیب‌های اجتماعی

ورزش قهرمانی و توسعه شهری

ورزش قهرمانی و جامعه‌پذیری

ورزش قهرمانی و کارآفرینی

ورزش قهرمانی و فرهنگ ملی و عمومی

ورزش قهرمانی و مردم‌شناسی

ورزش قهرمانی و دیپلماسی/ دیپلماسی فرهنگی

ورزش قهرمانی و روابط بین‌الملل

ورزش قهرمانی و اقتصاد/ اقتصاد خلاق

ورزش قهرمانی و مشارکت اجتماعی

ورزش قهرمانی و سیاست‌گذاری فرهنگی

ورزش قهرمانی و مهاجرت

ورزش قهرمانی و انسجام ملی

ورزش قهرمانی و زنان

     ورزش قهرمانی و مدیریت         ورزش قهرمانی و رسانه

                

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، تابستان 1399، صفحه 1-171 

4. مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش همگانی در ایران و کشورهای منتخب

صفحه 73-99

سید عبدالحمید احمدی؛ رضا شجیع؛ مصطفی محمدی رئوف


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2717-4336
شاپا الکترونیکی
2717-4344

بانک ها و نمایه نامه ها