اصول اخلاقی انتشار مقاله

به نویسندگان محترم توصیه می گردد:

از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداری نمائید،در صورت مشاهده چنین مواردی مقاله از بررسی خارج گردد.

با تشکر