پیگیری مقاله ها تنها از طریق ایمیل فصلنامه میسر است و تمامی سوالات از طریق ایمیل فصلنامه (آدرس زیر) پاسخ داده می شود. 

ایمیل فصلنامه: olympicjournal20@gmail.com