اعضای هیات تحریریه

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک

مدیر مسئول

دکتر سید رضا صالحی امیری

مدیریت فرهنگی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

farhangeiran.ir/
dr.salehiamirigmail.com
0000-0002-7279-2209

سردبیر

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات

mehrdad_navabakhshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید عبدالحمید احمدی

مدیریت رسانه های ورزشی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

admadiusc.ac.ir

دکتر امیرمسعود امیرمظاهری

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

a.amirmazaherigmail.com

دکتر فضل اله باقرزاده

دانشیار دانشگاه تهران

bagherzadut.ac.ir

دکتر مهرزاد حمیدی

دانشیار دانشگاه تهران

mhamidiut.ac.ir

دکتر نصرالله سجادی

استاد دانشگاه تهران

n.sajjadiut.ac.ir

دکتر خدیجه سفیری

استاد دانشگاه الزهرا

kh.safirialzahra.ac.ir

دکتر غلامرضا غفاری

دانشیار دانشگاه تهران

ghaffaryut.ac.ir

دکتر نعمت الله فاضلی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

nfazelihotmail.com

دکتر سروش فتحی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

fathi.soroushwtiau.ac.ir

دکتر رضا قراخانلو

استاد دانشگاه تربیت مدرس

ghara_remodares.ac.ir

دکتر علیرضا کلدی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

arkaldiyahoo.com

دکتر مسعود کوثری

دانشیار دانشگاه تهران

mkousariut.ac.ir

دکتر محمود گودرزی

استاد دانشگاه تهران

m.goodarzut.ac.ir

دکتر ابراهیم متقی

استاد دانشگاه تهران

emottaghiut.ac.ir

دکتر داود مرادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

moradi333gmail.com

مدیر داخلی

دکتر فرناز سربندی

مدیریت فرهنگی مدیر داخلی فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک

olympicjournal20gmail.com
0000-0003-4589-2690