بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

  • تقیان، فرزانه [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ، خوراسگان
  • تقیان، فرزانه [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خواسگان (اصفهان) ایران
  • تیماجی، دانیال [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

  • زلفی، حمید رضا [1] دانشجوی دورة دکتری فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربی تبدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران

س

ش

ص

ط

ظ

  • ظفرمنش، درسا [1] ارشناس ارشد فیزیولوزی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، ایران

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

  • هدایتی، مهدی [1] استادیار پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  • همت فر، احمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران
  • همتی نفر، محمد [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

ی