طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران

نوع مقاله : ورزش و فرهنگ ملی و عمومی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اشاعه ارزش های اخلاقی در دنیای امروز امری ضروری است. ورزش در ابعاد قهرمانی، همگانی، پرورشی و حرفه ای به رویکرد جدیدی نیاز دارد تا براساس آن زمینه توسعه اخلاقی و رفتارهای ورزشی فراهم آید. روح معنوی و اخلاقی ورزشی می تواند در ورزشکاران تجلی یابد و به عنوان نماد اخلاقی ورزشی در جامعه محسوب شود. روش پژوهش کمی- کیفی و  به  لحاظ  هدف کاربردی  بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه رفتار اخلاقی و اخلاق در ورزش بودندکه از طریق نمونه گیری هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری و  با معیار مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته انتخاب شدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل 140 نفر از ورزشکاران استان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش تصادفی – طبقه ای  و  بر اساس فرمول کوکران 103 نفر به ‏عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری پی ال اس، مدل معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که الگو و مدل نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در بین ورزشکاران از برازش مناسبی برخوردار می باشد و تاثیر متغیرها بر اخلاق حرفه ای نشان می دهد که  نگرش و انگیزه بر اخلاق حرفه ای با ضریب تاثیر 21/0 و مقدار t 166/2، محیط بر اخلاق حرفه ای با ضریب مسیر 71/0 و مقدار t 795/13، مدیریت بر اخلاق حرفه ای با ضریب مسیر 28/0 و مقدار t 680/2، بهره وران بر اخلاق حرفه ای با ضریب مسیر 68/0 و مقدار t 183/13 و نهادی بر اخلاق حرفه ای با ضریب تاثیر 31/0 و مقدار t 130/3 تاثیر مثبت و معناداری داشته است. اولین گام در دستیابی به سازمان های ورزشی اخلاق مدار شناسایی و درک صحیح از مفهوم اخلاق حرفه ای ورزشکاران می باشد، چرا که با شناخت، برنامه ریزی و ایجاد سازوکارهایی برای عملیاتی سازی اخلاق حرفه ای در میان ورزشکاران می توان روند نهادینه شدن اخلاق را تسهیل کرد و شاهد اخلاقیات در ورزش کشور بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of professional ethics for athletes

نویسندگان [English]

  • ali karimi
  • Hematallah Bastami

Assistant Professor, Department of Sports Management, Payame Noor University

چکیده [English]

It is essential to spread moral values in today's world. Sports in the dimensions of championship, general, educational and professional need a new approach in order to provide the basis for moral development and sports behaviors. The spiritual and moral spirit of sports can be manifested in athletes and be considered as a moral symbol of sports in the society.  The research method was quantitative-qualitative and practical in terms of purpose. The statistical population of the research in the qualitative part included 15 prominent professors in the field of sports management, experts in the field of ethical behavior and ethics in sports, who were selected through targeted sampling based on a theoretical approach and semi-structured individual interview criteria. In the quantitative part, the statistical population included 140 athletes from Kermanshah province, and 103 people were selected as a statistical sample using the stratified random method and based on Cochran's formula. The research tool was the use of a researcher-made questionnaire. PLS statistical software, structural equation model and confirmatory factor analysis method were used for data analysis. The findings show that the model and model of institutionalizing professional ethics among athletes has a good fit and the effect of variables on professional ethics shows that attitude and motivation on professional ethics with an impact coefficient of 0.21 and t value 2.166, environment on professional ethics with path coefficient 0.71 and t value 13.795, management on professional ethics with path coefficient 0.28 and t value 2.680, users on professional ethics with path coefficient 68 0.0 and t-value 13.183 and institution had a positive and significant effect on professional ethics with an impact factor of 0.31 and t-value 3.130. The first step in achieving ethical sports organizations is to identify and correctly understand the concept of professional ethics of athletes, because by recognizing, planning and creating mechanisms for the operationalization of professional ethics among athletes, the process of institutionalizing ethics can be facilitated. Kurdish and witnessed the ethics in the sports of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Sports Activists
  • Sport
  • Athletes
  • Institutionalization