به اطلاع نویسندگان محترم می رساند عطف به نامه شماره 220596 مورخ 1402/08/21 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  نشریه "مطالعات المپیک" با اخذ مجوز از کمیسیون نشریات به منظور ورود به فرایند ارزیابی و رتبه بندی نشریات فعالیت خود را آغاز نموده است. بنابراین از تمام پژوهشگران دعوت میشود ضمن مطالعه "راهنمای نویسندگان" مقالات علمی خود را در راستای محورهای نشریه (لطفا در قسمت "اطلاعات نشریه" بخش "اهداف و چشم اندازها" مطالعه شود ) از طریق سامانه ارسال نمایند. 

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی