راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

1.        مقاله ارسالی جهت چاپ درفصلنامه الزاماً باید دارای محتوای علمی و آکادمیک، جنبه صرفاً پژوهشی باشد و حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده باشد. 
2.     دفتر فصلنامه، مقالاتی را در دستور کار جهت بررسی و نشر قرار خواهد داد که قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و تحت بررسی برای چاپ نیز نباشد (چنانچه نویسنده به هردلیلی نسبت به چاپ مقاله ارسالی در دو نشریه اقدام نماید مسئولیت و عواقب ناشی از آن به عهده نویسنده می‌باشد در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه مجله نخواهد بود). مقاله‌های ارسالی فقط در موضوعات مرتبط تخصصی باشد. مقاله‌های ارائه شده در عین علمی و تحقیقی بودن، باید ساده و روان بوده و قواعد نگارشی دفتر فصلنامه نیز در آن رعایت شده و فاقد غلط املایی باشد.
3.         مسئولیت محتوای مقالات بر عهدة نویسنده/ نویسندگان است.
4.      کلیه مقالات ارسالی (در صورت تأئید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقالات رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
5.        آرا و نظرات مندرج در مقالات لزوماً مبین نظرات و آرا مجله نیست.
6.        هیأت تحریریه حق قبول یا رد، ویرایش، تلخیص و تنظیم مقالات را دارد.
7.        ترتیب تقدم و تأخر چاپ مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.
8.        محتوای مقاله با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیأت تحریریه است).

9.      با توجه به سیاست‌های هیأت تحریریه، مجله از بررسی و چاپ مقالات ترجمه شده معذور است.

راهنمای نگارش                                                                                                                                                                                                           

1.     مقاله درابعاد, A4 تعداد صفحات هر مقاله حتی الامکان بین 15-12 صفحه در قطع وزیری با (فونت12BZar ) و(فونت 11TimeNewRoman برای متن انگلیسی) در نرم‌افزار ورد 2011 تایپ و  ارسال گردد.

2.     در صورت عدم رعایت آئین نگارش فارسی و دستورالعمل نگارش فصلنامه، مقاله در مرحله بررسی برای انتشار کنار گذاشته می‌شود. تمامی زیرنویس‌ها به ترتیب شماره، قبل از فهرست منابع در آخر مقاله آورده شود و همچنین منابع ارجاع داده شده در داخل متن (استناد درون متنی) منابع در آخر مقاله و بر اساس APA به صورت الفبایی درج گردند.

3.     صفحه عنوان: در صفحه اول، عنوان کامل مقاله؛ نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه هم به فارسی و هم به انگلیسی آورده شود (مسئولیت صحت اسامی نویسندگان به انگلیسی به عهده نویسنده / نویسندگان می‌باشد). در پاورقی، نشانی پستی، شماره تلفن همراه، پست الکترونیک (le-mai) اعلام گردد. چنانچه نویسندگان بیش از دو نفر باشند فرد پاسخگوی مکاتبات مقاله (نویسنده مسئول) باید مشخص گردد. اعلام آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی نویسنده یا نویسندگان به دفتر فصلنامه الزامی است.

4.     چکیده مقاله: چکیده مقاله باید حداکثر در 250 کلمه به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده باشد که شامل عنوان، مقدمه، روش‌پژوهش(مباحث نمونه گیری، ابزار تحقیق،وروش جمع‌آوری اطلاعات)،یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و کلیدواژه  باشد.

5.     متن: چارچوب مقاله باید شامل چکیده (درصفحه اول مقاله)، مقدمه(طرح مسئله،اهمیت و ضرورت مسئله و هدف)، ادبیات تحقیق و چارچوب نظری، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و یا ارائه راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی و منابع بوده باشد.

6.        عنوان جدول در بالا و عنوانشکل در زیر آن نوشته شود. همه اعداد، واحدها و مقیاس‌ها در تمام قسمت هایمقاله باید به فارسی باشد.

7.     فایل هر شکل، علاوه بر آمدن در متنبه صورت جداگانه و با پسوندJPGو با کیفیت حداقل dpi300به همراه مقاله به آدرسالکترونیکی مجله ارسال شوند. برای چاپ ممکن است شکل‌ها کوچک‌تر شوند، بنابراین نوشته‌ها واعداد روی شکل‌ها درشت و کاملاً خوانا باشند.

8.        نحوه ترتیب و ویرایش منابع طبق دستور زیر اعمال گردد:

الف) ارجاعات داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صفحه (در صورت لزوم) در داخل پرانتز آورده می‌شوند. به طور مثال: (وثوقی، 1384: 35) و ((Giddens, 2003: 143.

ب) اطلاعات کتاب‌شناسی به ترتیب حروف الفبا و با رعایت نکات زیر به فارسی یا زبان‌ دیگر آورده می‌‌‌شوند.

کتاب با یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان. محل نشر: ناشر.

کتاب با بیش از یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام و نام و نام‌خانوادگی همکار(ان). سال انتشار. عنوان. محل نشر: ناشر.

ترجمة کتاب: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان. نام و نام‌خانوادگی مترجم. محل نشر: ناشر.

مقاله با یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان. نام نشریه، دوره، شماره: صفحة شروع و پایان مقاله.

مقاله با بیش از یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام و نام و نام‌خانوادگی همکار(ان). سال انتشار. عنوان. نام نشریه، دوره، شماره: صفحة شروع و پایان مقاله.

مقاله در مجموعه مقالات: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان مقاله. صفحة شروع و پایان مقاله در نام مجموعه مقالات، نام و نام ‌خانوادگی گردآورنده(گان). محل نشر: ناشر.

چکیدة مقاله: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان. نام نشریه. محل نشر: ناشر.

گزارش: نام مؤسسه. سال انتشار. عنوان. نام تهیه‌کننده. محل نشر: ناشر.

پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان. پایان‌نامه دکتری/ کارشناسی ارشد. نام دانشگاه.

روزنامه، خبرنامه: نام روزنامه یا خبرنامه، عنوان، نام‌خانوادگی، نام. سال، ماه و روز انتشار. محل نشر.

پایگاه اطلاعاتی اینترنت: نام‌خانوادگی، نام. سال، ماه. عنوان. آدرس پایگاه اطلاعاتی اینترنت.