اهداف و چشم انداز

محورهای فصلنامه مطالعات المپیک

المپیک، ورزش قهرمانی و حرفه ای
1.    ارتقاء عملکرد ورزشکاران
2.    صیانت از ورزشکاران (سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران)
3.    اقتصاد و ورزش (اشتغال، کارآفرینی، منابع پایدار مالی)
4.    دیپلماسی و روابط بین الملل
5.    مدیریت و رهبری ورزشی
6.    مربیگری و تربیت ورزشکاران


المپیک، فرهنگ و ورزش برای همه 
1.    ورزش در سنین پایه و ورزش تربیتی 
2.    ورزش همگانی و سلامت عمومی
3.    ورزش زنان و عدالت جنسیتی در ورزش 
4.    نهضت داوطلبی در ورزش 
5.    ورزش و محیط زیست
6.    ورزش و رسانه
7.    ورزش و توسعه پایدار و متوازن 
8.    ارزش ها و رویکردهای فرهنگی، اخلاقی و تربیتی جنبش المپیک
9.    ورزش های آیینی و بازی های سنتی و بومی
10.    کارکردهای اجتماعی ورزش (سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی)