اهداف و چشم انداز

هدف اصلی این فصلنامه، فراهم نمودن محیطی علمی برای پژوهشگران، صاحب نظران و اساتید مرتبط، به‌منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با ابعاد فرهنگی و اجتماعی ورزش قهرمانی می‌باشد. به‌منظور دستیابی به این هدف، از پژوهشگران و صاحب نظران دعوت می گردد آخرین دستاوردهای علمی خود را در حوزه های مرتبط زیر برای انتشار به این فصلنامه ارسال نمایند:

·         ورزش قهرمانی و سرمایه اجتماعی

·         ورزش قهرمانی و توسعه/ توسعه پایدار

·         ورزش قهرمانی و آسیب‌های اجتماعی

·         ورزش قهرمانی و توسعه شهری

·         ورزش قهرمانی و جامعه‌پذیری

·         ورزش قهرمانی و کارآفرینی

·         ورزش قهرمانی و فرهنگ ملی و عمومی

·         ورزش قهرمانی و مردم‌شناسی

·         ورزش قهرمانی و دیپلماسی/ دیپلماسی فرهنگی

·         ورزش قهرمانی و روابط بین‌الملل

·         ورزش قهرمانی و اقتصاد/ اقتصاد خلاق

·         ورزش قهرمانی و مشارکت اجتماعی

·         ورزش قهرمانی و سیاست‌گذاری فرهنگی

·         ورزش قهرمانی و مهاجرت

·         ورزش قهرمانی و انسجام ملی

·         ورزش قهرمانی و زنان

·         ورزش قهرمانی و مدیریت

·         ورزش قهرمانی و رسانه

به‌منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسیِ آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می‌دهد.