اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی (عملکرد ورزشی، مربیگری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی ورزشی، گروه علوم رفتاری و شناختی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم رفتاری و شناختی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ و درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

4 استادیار گروه علوم رفتاری شناختی دانشکده علوم وذرشی و تندرستی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست‌های ماهر است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون است. جامعه‌ آماری این پژوهش فوتبالیست‌های ماهر مرد استان تهران در سال 1401 بود که 36 نفر از آن‌ها به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به 3 گروه تحریک قشر بینایی (12 نفر)، تحریک ساختگی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. مداخله تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای بدین‌صورت بود که در تحریک قشر بینایی الکترودها در آند Oz و کاتدCz  قرار می‌گیرند. برای بررسی مستقل متغیرها در گروه‏های مورد بررسی از آزمون تی همبسته استفاده شد . تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 24 در سطح معنی‌داری 05 / 0 انجام گرفت.نتایج حاصل نشان داد میانگین زمان واکنش پس از تحریک الکتریکی ltdcs در گروه tDCS قشر بینایی از56/57 ± 10/343به 40/52± 50/347هزارم ثانیه افزایش یافته است و با توجه به سطح معنی‏داری 05/0 تفاوت معنی‏دار در این گروه قابل مشاهده نمی‏باشد (P-Value<0.05). نتایج نشان داد که تحریک الکتریکی از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست‌های ماهر مؤثر نیست. با توجه به اهمیت سرعت و زمان واکنش در ورزش فوتبال، به نظر می­رسد تحریک قشر بینایی در مراحل زمان واکنش مؤثر نیست بنابراین پیشنهاد می شود تحریک الکتریکی از سایر نواحی قشر مغز مورد مطالعه قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of direct electrical stimulation of the brain from the visual cortex on the reaction time of skilled soccer players

نویسندگان [English]

  • mahdi mollazadeh 1
  • Hassan Gharayagh Zandi, 2
  • Ali Moghadamzadeh 3
  • Mahboubeh Ghayou,r 4

1 Department of Cognitive and Behavioral Sciences in Sport, Faculty of Sport sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of Cognitive and Behavioral Sciences in Sport, Faculty of Sport sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor,Faculty of Psychology and Education, University of Tehran.

4 Assistant Professor Department of Cognitive and Behavioral Sciences in Sport, Faculty of Sport sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present study is to stimulate transcranial direct current from the visual cortex on the reaction time of skilled soccer players.

Research method: The current study is a semi-experimental study with a pre-test-post-test design. The statistical population of this study was the skilled male football players of Tehran province in 1401, 36 of them were selected by available sampling and randomly divided into 3 groups: visual cortex stimulation (12), sham stimulation (12) and control (12). became The direct transcranial electrical stimulation intervention was such that the electrodes are placed in the Oz anode and Cz cathode in the stimulation of the visual cortex. In order to analyze the data, descriptive statistics methods were used to calculate the central and dispersion indices, and the Shapiro-Wilk test was used to check the normality of the data. Correlated t-test was used to independently examine the variables in the investigated groups. Data analysis was done using SPSS version 24 statistical software at a significance level of 0.05.

Findings: The results showed that the average reaction time after electrical stimulation of ltdcs in the tDCS group of the visual cortex increased from 343.10 ± 57.56 to 347.50 ± 52.40 thousand seconds and according to the significance level of 0.05 the difference It is not significant in this group (P-Value<0.05).

Conclusion: The results showed that electrical stimulation of the visual cortex is not effective on the reaction time of skilled soccer players. According to the results, it is suggested to perform electrical stimulation from other areas of the cerebral cortex, especially the primary motor cortex, which is emphasized in the research background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcranial
  • direct current
  • visual cortex
  • reaction time
  • soccer players