بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی (عملکرد ورزشی، مربیگری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی سازگارانه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشت، گیلان، ایران

2 دانشیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشت، گیلان، ایران

3 استادیار گروه طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

محیط مناسب برای پرورش استعدادها در ورزش‌های پارالمپیکی اهمیت بسزایی دارد. برای فراهم نمودن چنین محیطی، کسب نظر ورزشکاران نخبه از محیط پرورششان می‌تواند مفید واقع شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دید فوتبالیست‌های نابینا بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بود و نمونه آماری آن متشکل از 12 فوتبالیست با کلاس پزشکی B1 بود که به اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان ایران دعوت شده بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد استفاده شد. برای تعیین اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و گویه‌های این پرسشنامه از آزمون آماری فریدمن استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها با نرم‌افزار SPSS، نسخه 23، انجام گرفت. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، بین مؤلفه‌های محیط پرورش استعداد در رشته فوتبال نابینایان از دید بازیکنان تفاوت معناداری وجود داشت (001/0 = P، 5 = d.f، 122/48 = Chi-square). مقایسه میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌ها نشان داد که مؤلفه برقراری ارتباط مؤثر با میانگین رتبه‌ای (79/5) در اولویت اول بود و مؤلفه‌های تمرکز بر پرورش بلندمدت (79/4)، آمادگی کیفی (38/3)، محیط تلاش‌برانگیز (79/2)، اصول بنیادی پرورش بلندمدت (21/2) و شبکه‌های حمایتی (04/2) به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار داشتند. در مجموع، مؤلفه‌های محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دید بازیکنان در سطوح متوسط و مطلوب قرار داشتند، اما برخی از گویه‌ها در سطح ضعیف بودند که با بهبود آنها می‌توان به افزایش کیفیت محیط پرورش استعداد در این رشته ورزشی کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the talent development environment of Iran’s blind football: the players’ perceptions

نویسندگان [English]

  • Morteza Tafah 1
  • Ali Shamsi Majelan 2
  • Fariba Mohammadi 3

1 Department of adapted physical education, Guilan University, Rasht, Guilan, Iran

2 Department of Sports Injuries and Corrective Exercises, Guilan University, Rasht, Guilan, Iran

3 Department of Sports Medicine, Sports sciences research institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: An essential factor for developing talents in Para-sports is having an optimal environment. To provide such an environment, attaining a thorough understanding of the environment in which the elite athletes have been nurtured is essential. Therefore, the purpose was examining the talent development environment of Iran’s blind football from the perspective of the players.

Methods: This study was a descriptive-survey study with practical results. The statistical sample composed of 12 B1 players invited to the camps of Iran’s national blind football team. The talent development environment questionnaire (Persian version) was used for collecting data. Friedman test was used to prioritize the factors of the questionnaire. Statistical analysis was done using SPSS, 23.

Results: The results showed that there was a significant difference between the factors of talent development environment in blind football (Chi-square = 48.122, d.f = 5, P=0.001). According to the results, the "Communication” factor (5.79) was ranked at first, followed respectively by “Long-Term Development Focus” (4.79), “Quality Preparation” (3.38), “Challenging and Supportive Environment” (2.79), “Long-Term Development Fundamental” (2.21), and “Support Network” (2.04).

Conclusion: In general, the factors of the talent development environment in Iran's blind football were perceived by the players to be at average and good levels. However, some of the items were perceived by the players to be below the average, which are needed to be improved in order to increase the quality of the talent development environment in blind football in Iran.

Key words: 5-a-side Football, Footballer, Paralympic Games, Talent Identification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disabled sports
  • 5-a-side Football
  • Footballer
  • Paralympic Games
  • Talent Identification