دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، پاییز 1399 
1. غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک

صفحه 7-28

شهرام عبدی؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا دبیر؛ مهدی علیاری


3. تدوین مدل تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران

صفحه 49-75

علی همتی عفیف؛ احمد محمودی؛ محمد حسین قربانی؛ عین اله کشاورز ترک


شماره‌های پیشین نشریه

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک