دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مجلات پیشین، پاییز 1393، صفحه 1-124