دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، المپیک، تابستان 1392، صفحه 7-112 
5. بررسی مصرف مکمل های غذایی در میان کشتی گیران نخبه ایران

صفحه 59-73

رامین امیر ساسان؛ وحید ساری صراف؛ محمد جهانگیری