مقایسة نسبت طول انگشت دو به چهار (2D:4D) در دوندگان نخبه و غیرنخبة ایرانی

نوع مقاله: بیومکانیک

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

نسبت طول انگشت دوم به چهارم دست (2D:4D) نشانگر غلظت تستوسترون سرم پیش از تولد است. گزارش شده 2D:4D پایین با اجرای بالا در ورزش مرتبط است. هدف پژوهش حاضر بررسی2D:4D در دوندگان نخبه و غیرنخبه مرد ایرانی بود. به این منظور 64 دونده در ماده‌های سرعت، نیمه‌استقامت و استقامت در گروه نخبه با میانگین سن 01/7±51/26 سال، قد 51/6±49/179 سانتی‌متر، وزن90/7±47/68 کیلوگرم و شاخص تودة بدنی 81/2±63/21 کیلوگرم بر مجذور قد و 61 دوندة دانشگاهی در گروه غیرنخبه با میانگین سن 73/5±46/23 سال، قد 12/6±45/177 سانتی‌متر، وزن50/7±39/66 کیلوگرم و شاخص تودة بدنی 84/1±23/21 کیلوگرم بر مجذور قد آزمودنی انتخاب شدند. طول انگشتان با استفاده از اسکن دست اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه در سطح معناداری 05/0P< تعیین و تمامی روش‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخة 20 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد در هر دو دست بین نسبت انگشت دو به چهار در دو گروه از دوندگان سرعت نخبه و غیرنخبه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P)، اما در هر دو دست بین نسبت انگشت دو به چهار در دو گروه از دوندگان نیمه‌‌استقامت و استقامت نخبه و غیرنخبه تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0<P). بنابراین یافته‌های حاضر پیشنهاد می‌کند نسبت طول انگشت دوم به چهارم شاخصی در فرایند استعدادیابی دوندگان سرعت استفاده شود.

کلیدواژه‌ها