تأثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت عصارة دانة انگور سیاه (GSE) بر مالون دی‌آلدهید و کراتین کیناز سرمی پس از یک جلسه فعالیت هوازی در مردان

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشکده فنی - حرفه ای، تبریز، ایران

4 دانشجوی دورة دکتری فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربی تبدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تع یین تأثیر مکم لسازی کوتا همدت عصارة دانة انگور سیاه ) GSE ( بر پاسخ مالون د یآلدهید و کراتین کیناز سرمی به دنبال یک جلسه فعالی ت هوازی در مردان انجام گرفت. بیست و دو مرد غیرورزشکار سالم )سن: 1± 19 سال، درصد چربی: 3± 2/ 12 ، شاخص تودة بدنی: 2± 22 / 22 و اکسیژن مصرفی بیشینه: 2± 28 / 39 میل یلیتر/کیلوگرم/دقیقه( به صورت تصادفی در دو گروه مکمل 10( GSE نفر؛ 200 میل یگرم در روز( و دارونما ) 12 نفر( تقسیم شدند. آزمودن یها پس از چهارده روز مکم لسازی در فعالیت هوازی با 75 % اکسیژن مصرفی بیشینه به مدت سی دقیقه روی نوارگردان شرکت کردند. نمون ههای خونی قبل از مکم لسازی )حالت پایه(، پس از چهارده روز مکم لسازی )قبل از فعالیت( و بلافاصله بعد از قرارداد ورزشی گرفته شد. داد هها، با استفاده از تحلیل واریانس در انداز هگیر یهای مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05 / P >0 در نر مافزار SPSS15 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بعد از فعالیت ورزشی در ظرفیت ضداکسایشی تام هیچ یک از گرو هها تغییر معناداری وجود نداشت P >0/05( (؛ با این حال، دامنة افزایش مالون د یآلدهید و کراتین کیناز در گروه مکمل پس از انجام فعالیت هوازی کمتر از گروه دارونما بود ) 05 / P >0 (. لذا، دو هفته مکم لسازی GSE احتمالاً از فشار اکسایشی ناشی از ورزش م یکاهد.

کلیدواژه‌ها