اثر ترکیبی تمرینات منظم دویدن و صمغ گیاهى بر متغیرهاى عملکردى و اسکلروز گلومرولى کلیه در پرفشار خونى مزمن

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران

چکیده

  براى بررسى اثر ترکیبی تمرینات منظم دویدن روی نوارگردان و صمغ گیاهی بر شاخص هاى عملکردى شامل و ساختارى (اسکلروز گلومرولى) کلیه در پرفشار خونى مزمن، سی (BUN) کراتینین و نیتروژن اوره اى خون و (L-NAME) سرموش صحرایی نر ب هطور تصادفی به چهار گروه پایه، شم (سالین)، نیترو ال-آرژنین متیل استر با دوز 10 L-NAME گروه تمرین هوازى+ صمغ گیاهى باریجه تقسیم شدند. براى ایجاد پرفشار خونى، محلول L-NAME میلی گرم بر کیلوگرم به مدت هشت هفته و شش جلسه در هفته به صورت زیرصفاقى به گروه هاى و تمرین+ صمغ گیاهى تزریق شد. برنامة تمرین به مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته با سرعت و مدت پیش رونده اجرا شد. صمغ گیاهى باریجه نیز روزانه با دوز 90 میلى گرم/ کیلوگرم از طریق گاواژ خورانده شد. محلول سالین نیز به گروه شم تزریق شد. شاخص هاى عملکردى کلیه با روش الایزا و اسکلروز گلومرولى بافت باعث افزایش پرفشار L-NAME کلیه با روش هیستولوژیایی بررسى شد. نتایج نشان داد تزریق درون صفاقى مشخص شد). همین طور افزایش معنادار ACE خونى شد (که با افزایش فعالیت آنزیم مبدل آ نژیوتانسین یا همچنین وقوع اسکلروز گلومرولی در مقایسه با گروه پایه و شم را به دنبال داشت. اجراى ،BUN کراتینین و کاهش معنادار مقادیر شاخص هاى ،ACE تمرین هوازى و صمغ گیاهى به صورت ترکیبى باعث کاهش معنادار شد. همچنین، اسکلروز گلومرولی در گروه تمرین+ صمغ L-NAME مرتبط با عملکرد کلیه در مقایسه با گروه گیاهى دیده نشد. نتایج تحقیق حاکى از آن است که به کارگیرى رویکردهایى مانند تمرینات منظم دویدن به همراه صمغ آنتى اکسیدانى گیاهى با مهار پرفشار خونى بر عملکرد و ساختار بافت کلیة مبتلایان به پرفشار خونى مزمن آثار حفاظتى مثبتى دارد.

کلیدواژه‌ها