اثر حاد کشش ایستا و پویا بر اقتصاد دویدن و برخى عوامل سوخ توسازى فعالیت زیربیشینه در زنان فعال

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسى اثر حاد کشش ایستا و پویا بر اقتصاد دویدن و برخى عوامل سوخ توسازى 163/46±6/ 23 سال، قد 23 /87±1/ فعالیت زیربیشینه در شانزده دانشجوى زن رشتة تربیت بدنى با سن 62 42/15±3/ 23 درصد و حداکثر اکسیژن مصرفى 41 /96±2/ 57 کیلوگرم، چربى 70 /20±7/ سانت ىمتر، وزن 84 میل ىلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه انجام شد. آزمودن ىها در سه جلسة جداگانه دو پروتکل کشش (ایستا و پویا) و بدون کشش را قبل از فعالیت زیربیشینه انجام دادند (شش دقیقه دویدن روى نوارگردان با شدت 70 ٪ حداکثر اکسیژن مصرفى). تمام متغیرها با گاز انالایزر جم عآورى و نمودار پویایى اکسیژن مصرفى ثبت شد. نتایج آزمون افزایش معنادارى در اکسیژن مصرفى طى فعالیت LSD تحلیل واریانس با انداز ههاى تکرارى و نیز آزمون تعقیبى در حالى که بین کشش پویا و کنترل ،(P=0/ زیربیشینه، بعد از کشش ایستا نسبت به کنترل را نشان داد ( 037 تفاوت معنادارى یافت نشد. تهویه به طور معنادارى در هر (P=0/ و نیز بین کشش ایستا و پویا ( 333 (P=0/096) نسبت به کنترل افزایش داشت، ولى بین کشش ایستا (P=0/ و پویا ( 044 (P=0/ دو وضعیت کشش ایستا ( 028 بین سه وضعیت (VE، Co2 ، RER ،τ1 ،τ2 ،τ در سایر متغیرها نیز ( 3 .(P=0/ و پویا تفاوت معنادار نبود ( 811 به طور کلى، نتایج این پژوهش نشان داد کشش ایستا با افزایش معنادار .(P>0/ تفاوت معنادارى مشاهده نشد ( 05 در اکسیژن مصرفى، باعث کاهش اقتصاد دویدن و در نتیجه اختلال در عملکرد دویدن زیربیشینه م ىشود، ولى کشش پویا بر اقتصاد دویدن اثر منفى ندارد.