تأثیر یک جلسه تمرین وامانده ساز متعاقب چهارده روز مکمل سازى کوآنزیم بر لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام Q10 سرمى مردان سنگ نورد نخبه

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز ، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین تأثیر مکمل سازى کوتاه مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمى مردان سنگ نورد نخبه پس از یک جلسه تمرین سنگ نوردى وامانده ساز انجام شد. هیجده مرد سنگ نورد 52 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) ± 6٪ و اکسیژن مصرفى بیشینه: 4 ± 21 سال، درصد چربى: 2 ± نخبه و داوطلب (سن: 3 2/5 میلی گرم به ازاى هر :Q به صورت تصادفى و دوسویة کور در دو گروه ده نفرى همگن مکمل (کوآنزیم 10 2 میلی گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن در روز) جایگزین / کیلوگرم وزن بدن در روز) و شبه دارو (دکستروز: 5 شدند. همة آزمودنى ها پس از چهارده روز مکمل سازى در قرارداد تمرینى سنگ نوردى وامانده ساز شرکت کردند. نمونة خونى اولیه، قبل از شروع مکمل سازى و نمونه هاى خونى دوم و سوم به ترتیب بلافاصله قبل و پس از قرارداد ورزشى گرفته شد. شاخص هاى لاکتات پلاسمایی و کراتین کیناز تام سرمى با دستگاه اتوانالایزر انداز ه گیرى شد. داده ها با استفاده از آزمون هاى تحلیل واریانس مکرر، تعقیبى بونفرونى و تى مستقل در سطح معنا دارى 5 در حالت پایه (قبل از فعالیت) بر Q درصد بررسى شد. نتایج حاکى است مصرف چهارده روزة کوآنزیم 10 از طرفى، تمرین سنگ نوردى باعث افزایش معنا دار .(P<0/ شاخص هاى مورد مطالعه تأثیر معنا دارى نداشت ( 05 با این حال، پاسخ افزایشى لاکتات پلاسمایی و کراتین کیناز سرمى گروه .(P<0/ لاکتات و کراتین کیناز گردید ( 05 بر .(P<0/ پس از انجام تمرین سنگ نوردى وامانده ساز کمتر از گروه شبه دارو بود ( 05 Q مکمل سازى کوآنزیم 10 موجبات کاهش Q اساس یافته هاى حاضر مى توان نتیجه گرفت مکمل سازى کوتاه مدت ( 14 روزه) کوآنزیم 10 لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمى (شاخص هاى فشار سوخت وسازى و مکانیکى) را در مردان سنگ نورد نخبه پس از انجام تمرین سنگ نوردى سرطناب فراهم نماید.