طراحی و تعیین روایى و پایایى آزمون چابکى ویژة کشتى گیران آزادکار

نوع مقاله: فیزیولوژی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت معلم

2 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

3 استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

این تحقیق به منظور طراحى آزمونى معتبر، پایا و ویژه جهت سنجش چابکى در کشتى انجام گرفت. آزمودنى هاى این تحقیق 62 کشتى گیر تهرانى بودند. براى مطالعة مقدماتى و به دست آوردن الگوى آزمون مورد نظر از 23 کشتى گیر دانشگاهى و باشگاهى استفاده شد. از 29 کشتى گیر دعوت شده به اردوى تیم تهران به عنوان گروه منتخب تهران و از ده کشتى گیر گروه منتخب تهران با سابقة قهرمانى در مسابقات آسیایى و جهانى یا دعوت به اردوى تیم ملى به عنوان گروه نخبه و از ده کشتى گیر با یک سال سابقة کشتى به عنوان گروه غیرنخبه استفاده شد. 4، آزمون طراحى شده به × پس از به دست آمدن الگوى اصلى آزمون مورد نظر، آزمودنى ها آزمون هاى چابکى 9 را انجام (RAT) و آزمون چابکى طراحى شده به صورت واکنشى یا باز (PPAT) صورت غیرواکنشى یا بسته را دو سرى انجام دادند. RAT آزمودنى هاى منتخب تهران آزمون ،RAT دادند. براى تعیین میزان پایایى آزمون همبستگى معنادارى PPAT 4 و دوبار اجراى آزمون × نتایج نشان داد بین شاخص هاى به دست آمده از آزمون 9 همبستگى معنادارى PPAT و بین نتایج دو بار اجراى آزمون (P2<0/01 ،r=0/71 ،P1<0/01 ،r=0/75) وجود داشت. بین نتایج شاخص هاى به دست آمده از آزمون هاى چابکى در دو گروه نخبه و (P<0/01 ،r=0/87) همچنین، .(P3=0/015 ،P2=0/018 ،P1=0/ اختلاف بین دو گروه را نشان داد ( 032 RAT غیرنخبه تنها آزمون RAT بین شاخص هاى به دست آمده از دو سرى اجراى آزمون (P<0/000 ،r=0/ همبستگى معنادارى ( 884 براى اندازه گیرى سرعت تغییر جهت در کشتى گیران داراى روایى و PPAT حاصل شد. نتایج نشان داد آزمون ضمن داشتن پایایى به دلیل توانایى تشخیص اختلاف دو گروه نخبه و غیرنخبه نسبت RAT پایایى است و آزمون در سنجش چابکى کشتى گیران داراى روایى مناسب است. بنابراین، مى توان گفت PPAT 4 و × به دو آزمون 9 آزمون چابکى کشتى دانشگاه ) TMUWAT داراى روایى و پایایى مناسب است و با نام آزمون RAT آزمون تربیت معلم) براى ارزیابى چابکى کشتى گیران آزادکار توصیه مى شود.

کلیدواژه‌ها