مقایسه اثر بی تمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت اصلی وزنه برداران نخبه

نوع مقاله: بیومکانیک

نویسندگان

1 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

3 مربی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه اثر 15 روز بی‌تمرینی و30 روز تمرین مجدد بر شش حرکت اصلی ( یکضرب، دوضرب، یکضرب قدرتی، دوضرب قدرتی، جلو پا، و پشت پا) وزنه برداران نخبه بود. تعداد10 وزنه بردار نخبه با میانگین سنی76/1±18 سال، قد 05/6±35/174سانتی‌متر و وزن 97/20±80/89 کیلو گرم به صورت داوطلبانه انتخاب و متغیـرهای عملکردی آنان در آخرین جلسه میکروسیکل پایانی تمرینات سه ماهه مرحله آماده سازی ویژه ، بی تمرینی وتمرین مجدد اندازه‌گیری شد. برای تعیین اندازه اثر بی‌تمرینی و تمرین مجدد از آزمون مجذور اتا و مجذور اومگا استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بالاترین اندازه اثر مربوط به حرکت جلو پا در مرحله بی تمرینی است (ES=0.727 ؛ (P≤0.001 در حالی که پایین ترین اندازه اثر مربوط به حرکت یکضرب در مرحله تمرین مجدد بود(ES=0.128 ؛ (P≤0.03. یافته ها نشان داد شتاب افت عملکرد در شش حرکت اصلی در طول بی تمرینی در مقایسه با سرعت افزایش عملکرد در دوره تمرین مجدد بیشتر است. از این رو، ورزشکار برای دستیابی به اجرای ورزشی پیش از دوره بی تمرینی، به مدت زمان بیشتری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها