کلیدواژه‌ها = تمرین هوازى
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر یک دوره تمرین هوازى بر آدیپونکتین و رزیستین سرم و متغیرهاى آنتروپومتریک زنان چا ق

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-76

امیر حسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ ملیحه شجاعی؛ مهدی هدایتی


2. تأثیر تمرینات هوازى بر ویسفاتین سرم و برخى شاخص هاى خطر سندرم سوخت وسازی در مردان چاق

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 45-59

امیر حسین حقیقی؛ هادی یار احمدی؛ علیرضا رفیعی پور


شماره‌های پیشین نشریه