اعضای هیات تحریریه

مطالعات المپیک

مدیر مسئول

دکتر سید مناف هاشمی
دبیرکل کمیته ملی المپیک

برنامه ریزی شهری

 • olympicgmail.com

سردبیر

دکتر محمود گودرزی
استاد دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

 • mgoodarzut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر فریبا محمدی
استادیار، گروه پژوهشی طب ورزشی، پژوهشکده علوم زیستی در ورزش، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

طب ورزشی

 • mohammadi.ssrcgmail.com

مدیر داخلی

صادق رنجبر
کاندیدای دکتری روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (بورسیه بنیاد ملی نخبگان)/
عضو گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس

روانشناسی ورزش

 • sranjbar69ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حبیب هنری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت ورزشی

 • honari_hyahoo.com
دکتر سید عبدالحمید احمدی
دانشیار، دانشگاه علم و فرهنگ.

مدیریت رسانه های ورزشی

 • admadiusc.ac.ir
دکتر رضا رجبی
استاد، طب ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران

طب ورزشی

 • rrajabiut.ac.ir
دکتر فریبا عسکریان
استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

 • askarianut.ac.ir
دکتر رحمان سوری
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران.

فیزیولوژی ورزشی

 • sooriut.ac.ir
دکتر علی اکبرنژاد
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران.

فیزیولوژی ورزشی

 • aakbarnejadut.ac.ir
دکتر امیرحسین منظمی
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

مدیریت ورزشی

 • amirhosein.monazamigmail.com
دکتر عباس خدایاری
استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

مدیریت ورزشی

 • khodayariabasyahoo.com