تحلیل مدل کارکرد نهاد ورزش در سلامت‌سازی اجتماعی

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و جامعه/ علوم اجتماعی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکترای مدیریت امور فرهنگی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت همگانی و عمومی در جامعه هم‌پای سایر ابعاد روانی، معنوی، پزشکی و... نقش بارزی در توسعه پایدار جامعه در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بسترسازی مشارکت آنان در تمام عرصه‌های جامعه ایفا می‌کند. از طرفی هر نظام اجتماعی برای ثیات و پایداری نیازمند سلامت اجتماعی پایدار و یکپارچگی اعضای خود به ویژه از طریق توزیع قدرت، اعتبار، مسئولیت و همبستگی می‌باشد، سلامت، شرطی ضروری برای ایفای نقش‌های اجتماعی است. از نظر کارکردگرایان ورزش در سطح کلان باعث ایجاد احساس وحدت و یکپارچگی در بین افراد جامعه می‌شود. از طرفی ورزش عرصة فعالیت‌های الگومند، ساختارهای اجتماعی و روابط میان‌نهادی است که فرصت منحصر به فردی برای مطالعه و فهم پیچیدگی‌های حیات اجتماعی فراهم می‌آورد با توجه به حاکم بودن روابط انسانی در آن در نتیجه تعامل اجتماعی بین اجزای آن منجر به ایجاد هماهنگی، انسجام، نظم اجتماعی، پیوستگی اجتماعی، جامعه‌پذیری و... در نتیجه منجر به سلامت‌سازی اجتماعی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها