آینده ورزش ایران در ایام پاندمی کوید-19: تحلیلی با رویکرد سناریوسازی

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف این مقاله تحلیل سناریوهای پیش روی صنعت ورزش ایران در دوران کرونا و پساکرونا است. در این راستا برای طراحی سناریوها، از روش شوارتز استفاده شد. این روش مبتنی بر شناسایی عدم قطعیت‌ها می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با خبرگان جهت شناسایی نیروهای پیشران کلیدی استفاده شده است. در این راستا نیروهای اثربخشی اقدامات درمانی و بهداشتی و تدوین قوانین حمایتی به عنوان دو عدم قطعیت کلیدی استخراج شد. سپس با استفاده از آنها و ایجاد ماتریس سناریو و با بهره‌گیری از اطلاعات و اسناد گردآوری شده چهار سناریوی «احیای صنعت ورزش»، «درماندگی صنعت ورزش»، «ورشکستگی صنعت ورزش» و «شکاف حمایتی و هویت‌یابی جدید» تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400