موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و جامعه/ علوم اجتماعی

نویسندگان

1 استاد دانشکده تربیت بدنی ,و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 مدیر آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک

3 هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

ههدف این مقاله بررسی و شناخت عوامل تسهیل‌کننده و موانع بر انتقال ورزشکاران المپیکی از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی آنان می‌باشد. روش پژوهش، کیفی از نوع گراندد تئوری با رویکرد اشتراوس و کوربین (نسخه 2014،1998) با کمک نرم‌افزار مکس‌کیودی 2020 بود. جامعۀ این پژوهش شامل افرادی است که در حیطۀ ورزش‌های المپیکی، عملکرد و تجربۀ غنی داشتند، از جمله مدیران سازمان‌های المپیکی، مربیان، ورزشکاران المپیکی بازنشسته و اساتید علوم ورزشی. در این پژوهش مهم‌ترین ویژگی نمونه ها، داشتن تجربه و دانش یا تخصص مرتبط بود. مجموعه نمونه‌ها تا اشباع نظری به 19 نفر رسید. کدهای اولیه 644 مورد و پس از بررسی همپوشانی‌ها و تعیین مؤلفه‌ها 103 کد و 15 مؤلفه در دو پدیده موانع و تسهیل‌کننده‌ها در دو بلوک شکل گرفت. بیشتر تسهیل‌کننده‌ها برای قهرمانان کشورمان، نقش خود ورزشکار و نیز محیط رشد وی و بیشترین موانع ساختار سازمان‌های ورزشی کشور، مدیریت و دیدگاه/انتظارات جامعه از قهرمانان ورزشی است

کلیدواژه‌ها