بررسی نقش شاخص های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه های ورزشی

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 گیلان-لاهیجان-دانشگاه پیام نور واحد لاهیجان

3 کارشناسی ارشد مدیریت تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی نقش شاخص‌های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه‌های وزشی استان گیلان است. پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است. 130 نفر از کارکنان رسانه ای در حوزه ورزش استان گیلان به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های استاندارد (که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان مربوطه و اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت) و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. نتایج نشان داد: رابطه معنی‌داری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان رسانه‌های ورزشی استان گیلان وجود دارد (P˂0/05) که مقدار همبستگی به‌دست آمده از فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (78/0=r) می باشد. به نظر می‌رسد، این رابطه آماری معنی‌داری زمینه‌ساز تغییرات موفقیت آمیز در رسانه‌ها خواهد بود؛ به طوری که، فرهنگ سازمانی یکی از عوامل موثر در استقرار و اساس موفقیت مدیریت دانش می‌باشد

کلیدواژه‌ها