تدوین مدل تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و سیاست گذاری

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه علامه طباطبائی

4 امام خمینی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران می‌باشد. به روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی بود و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و متخصصان مربوط به موضوع تحقیق است. در مرحله اول برای تدوین چارچوب که نیازمند کشف و تفسیر است، از تکنیک اسنادی استفاده شد و در مراتب بعدی برای طراحی دقیق‌تر و تکمیل جزییات مدل و روابط عوامل مؤثر، از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد آینده‌نگاری سازمانی بر ساختار و نظام ورزش با ضریب 559/0 تاثیرگذار است. آینده‌نگاری سازمانی بر مشارکت ورزشی با ضریب 460/0 دارای تأثیر معنی‌داری است. آینده‌نگاری سازمانی بر تأمین مالی با ضریب 454/0 دارای تأثیر معنی‌داری است. ساختار و نظام ورزش بر فرایند سیاست گذاری ورزشی با ضریب 287/0 دارای تأثیر معنی‌داری است. مشارکت ورزشی بر فرایند سیاست گذری ورزشی با ضریب 555/0 دارای تأثیر معنی‌داری است. تأمین مالی بر فرایند سیاست گذری ورزشی با ضریب 013/0 دارای تأثیر معنی‌داری نیست. مقدار GOF برای مدل تحقیق دارای ضریب مطلوب و قابل‌قبول (326/0) می‌باشند که نشان می‌دهد مدل از برازش کلی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها