واکاوی تاریخی عملکرد سازمان تربیت بدنی ایران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی

نوع مقاله : ورزش و فرهنگ ملی و عمومی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران،ایران(نویسنده مسئول)

2 سرتیپ 2 پاسدار بازنشسته و مجری طرح نقش دولت در دفاع مقدس

3 پژوهشگر گروه فرهنگی سیاسی ،مرکز پژوهش های اجتماعی کندوکار ،تهران،ایران

چکیده

تاریخچه پر فراز و نشیب تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی در جهان خود گواهی بر این مدعاست که ورزش می‌تواند نقشی سازنده در ایجاد روابط دوستانه بین‌المللی داشته باشد و فارغ از هرگونه کدورت و دشمنی دولت‌ها، ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک کرده و زمینه‌ساز صلح جهانی باشد. در دوران هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سازمان‌های مختلف غیرنظامی در ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند. این مقاله به تحلیل عملکردسازمان تربیت بدنی ایران در کمک و پشتیبانی از جنگ در مقطع تاریخی سال‌های 1359 تا 1367پرداخته است. روش اصلی تاریخی اسنادی و روش تجزیه و تفسیر تحلیل محتوای تلخیصی می‌باشد که با استفاده از اسناد و منابع دسته اول و دوم و روایت مطلعان و تاریخ شفاهی مدیران سازمان تربیت بدنی صورت گرفته است. این مطالعه نشان می‌دهد که در این مقطع تاریخی سازمان تربیت بدنی با راه‌اندازی ساختارها و تشکل‌های سازمانی برای پشتیبانی جنگ،جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی به جبهه، تأمین و اعزام نیرو به جبهه‌ها، تخصیص امکانات و ورزشگاه‌ها وفضاهای ورزشی به جبهه و جنگ، روحیه دادن از سوی قهرمانان ورزشی به رزمندگان و مردم در زمان جنگ، تشکیل کلاس‌های آموزشی برای رزمندگان و بازسازی فضاها و ورزشگاه‌های ورزشی آسیب‌دیده در اثر جنگ کمک کرده است. 

کلیدواژه‌ها