تحلیل دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی پیرامون آثار کووید ۱۹ بر رشته‌های المپیکی

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کووید ۱۹ و لغو شدن رویدادهای بزرگ ورزشی نظیر المپیک، صنعت ورزش با بحران عظیمی مواجه شده است. هدف از انجام این پژوهش تحلیل دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی پیرامون آثار کووید ۱۹ بر رشته های المپیکی است. برای این منظور از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. با شش نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی که سهمیه المپیک کسب کرده اند مصاحبه صورت گرفت. سپس مصاحبه‌ها تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس یافته‌ها سه مقوله اصلی؛ پیامدهای کرونا، تهدیدها و راهکارها شناسایی شدند. مدیران به اتفاق، لغو مسابقات را بحرانی دانسته‌اند که منجر به ایجاد شرایطی مبهم شده است. از این‌رو مدیریت صحیح بحران، حفظ آمادگی ورزشکاران، برنامه‌ریزی صحیح و نوآوری در عملکرد را برای دوران پساکرونا بسیار مهم شناختند و پیشنهاد کردند که توجه به بعد اقتصادی وکمک‌های بخش دولتی و حمایت از فدراسیو ن‌ها می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد اهداف و رسیدن به آمادگی برای المپیک ۲۰۲۱ باشد.

کلیدواژه‌ها