نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 دانشیار ارتباطات اجتماعی گروه اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت پیشگیری انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این مقاله بررسی نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال به منظور بررسی نقش های متفاوت رسانه‌ها در بروز غوغاگری و اوباشگری در ورزشگاه‌های ایران در طول سال های اخیر است که صدمات زیادی بر پیکره فیزیکی ورزشگاه‌های ایران و پیکره روحی و اجتماعی اقشار ورزش دوست و جوانان وارد ساخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نقطه نظر روش گردآوری داده‌ها، یک روش کمی با تکنیک پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تماشاگران و هواداران تیم‌های ورزشی و حجم نمونه در چهار ورزشگاه آزادی، پاس قوامین، شهدای شهر قدس و تختی براساس جدول مورگان 384 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و البته برای جلوگیری از ریزش پاسخگویان 15 درصد به این حجم اضافه شد که تعداد کل به 441 نفر ارتقا یافت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته است که قبل از اجرا اعتبار و پایایی آن (با احتساب ضریب آلفای 81/0) مورد تایید قرار گرفت. در نهایت داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون های مقایسه میانگین‌ها؛ تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به مقدار آزمون های تی یک متغیره و نتایج این آزمون‌ها که موید این واقعیت است که کلیه مولفه‌های رسانه‌ای تاثیرگذار در بروز پرخاشگری در فوتبال با اطمینان بیش از 99 درصد معنی دار بوده و می‌توانند با روش های گوناگونی در بروز اوباشگری و خشونت‌طلبی در فوتبال موثر باشند. به ویژه باید به نقش پخش گزارش‌ها از طریق ماهواره‌ها اشاره کرد که در گرایش تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگری بسیار موثر هستند.

کلیدواژه‌ها