ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استاد گروه علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

به تعویق افتادن المپیک، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، جهان ورزش را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو است. این تحقیق، از نوع تحقیقات ثانویه است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است. منابع بر اساس ارتباط مفهومی با موضوع، جمعآوری شدهاند. مطالعات نشان می‌دهد که بیشترین ضرر و آسیب به تعویق افتادن المپیک توکیو برای ورزشکاران بوده است.  با توجه به عدم اطمینان از برگزاری مسابقات در تقویم جدید المپیک، تمامی ذی‌نفعان نیز با شرایطی غیر قابل پیش بینی مواجه شده‌اند. در این میان استفاده بهینه از فناوری و مقابله با دوپینگ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پیشنهاد می‌گردد، سازمان‌های ذی‌نفع با برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر، زمینه‌ای فراهم آورند تا ورزشکاران در شرایطی بهتر به فعالیت بپردازند و آمادگی خود را برای رقابت در بازی‌‌های المپیک، به دست آورند.