نمودهای ورزش رسانه ای در زندگی روزمره

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و دیپلماسی

نویسنده

دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تکنولوژی های نوین ارتباطی و گسترش جهان موازی به موازات جهان واقعی یکی از جلوه های  زیست کنونی بشر است . در این مقاله در صدد هستیم با رجوع به برخی  داده های اسنادی  از منظر دیگر تعامل رسانه ها و ورزش را مورد بحث قرار دهیم و بجای مفهوم رسانه های ورزشی  از کلید واژه "ورزش رسانه ای"  برای توصیف  پیوستگی عمیق  امر ورزش و رسانه بهره جسته شده است. به همین جهت در این مطالعه به مرور تعدادی از نمود های رسانه های ورزشی در زندگی روزمره کشورهای غربی  با تاکید برفوتبال جزیره و چگونگی بازنمایی آن پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها