نقش نهاد ورزش در انسجام اجتماعی

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و جامعه/ علوم اجتماعی

نویسنده

استاد و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

روند شکل گیری کنش ورزشی در طی فرایند تاریخی به عنوان واقعیت اجتماعی  همه گیری ورزش درساختار  نهادهای مختلف هر جامعه ای تبدیل به یک نهاد نیرومند واقعیت ساز اجتماعی و فرهنگی که در مسائل مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و..... نقش برجسته ای را ایفا می کند بطوریه در محیطهای مختلف جغرافیای جامعه پذیر شده و افراد چه به صورت رسمی و یا غیر رسمی به تشکیل گروه های مختلف به  رقابت میدانی  می پردازند شکل گیری گروه های اولیه،  خمیر مایه انسجام در روابط افراد غریبه و آشنا رقم می زند  وهمچنین ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد توجه   و تأمل، جایگاه برجسته ای در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی به خود گرفته است . شکل گیری هیأت ها، انجمن ها، نهادها، اتحادیه ها و کمیته هایی اصلی و فرعی در نظام اجتماعی که به موضوع ورزش چه به صورت شناختی و یا رفتاری می پردازند در راستایحمایت از فعالیت های ورزشی،  در سطح محلی ، ملی وجهانی  و در سطح رسمی و غیر رسمی ،در جهت همگرایی ،  انسجام محلی و ملی هم در  سطح گروه های کوچک و هم در سطح گروه های کلان به فعالیت می پردازند که در این میان انسجام درون گروهی و برون گروهی دارای اهمیت زیادی در پیشبرد اهداف نظام اجتماعی و فرهنگی  ورزش می باشد

کلیدواژه‌ها