کلیدواژه‌ها = دیپلماسی عمومی
تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 23-43

رحیم زارع؛ مهدی شریعتی فیض ابادی؛ فرهاد نژادفصیحی