آ

 • آموزش اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]

ا

 • اخلاق طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 75-87]
 • ارتباطات تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • ارزش های المپیک اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]
 • استعدادیابی بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]
 • المپیزم اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]

ب

 • بازی‌های پارالمپیک بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]

ج

 • جریان مستقیم اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • جنبش المپیک اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]

د

 • دیپلماسی عمومی تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-43]
 • دیدگاه ورزشی تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]

ر

 • روابط بین الملل تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]

ز

 • زمان واکنش اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]

س

 • سیاست تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]

ف

 • فراجمجمه ای اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • فعالین حوزه ورزش طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 75-87]
 • فوتبال 5 نفره بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]
 • فوتبالیست بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]
 • فوتبالیست‌ها اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]

ق

 • قدرت نرم تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-43]
 • قشر بینایی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]

گ

 • گردش مالی تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]

ن

 • نشریه تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-43]
 • نهادینه شدن طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 75-87]

و

 • ورزش طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 75-87]
 • ورزشکاران طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 75-87]
 • ورزش معلولین بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]