اعضای هیات تحریریه

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک

مدیر مسئول

دکتر سید رضا صالحی امیری
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدیریت فرهنگی

سردبیر

دکتر مهرداد نوابخش
استاد دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات

جامعه شناسی

 • mehrdad_navabakhshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید عبدالحمید احمدی
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

مدیریت رسانه های ورزشی

 • admadiusc.ac.ir
دکتر امیرمسعود امیرمظاهری
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

جامعه شناسی

 • a.amirmazaherigmail.com
دکتر فضل اله باقرزاده
دانشیار دانشگاه تهران

 • bagherzadut.ac.ir
دکتر مهرزاد حمیدی
دانشیار دانشگاه تهران

 • mhamidiut.ac.ir
دکتر نصرالله سجادی
استاد دانشگاه تهران

 • n.sajjadiut.ac.ir
دکتر خدیجه سفیری
استاد دانشگاه الزهرا

 • kh.safirialzahra.ac.ir
دکتر نعمت الله فاضلی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • nfazelihotmail.com
دکتر سروش فتحی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 • fathi.soroushwtiau.ac.ir
دکتر رضا قراخانلو
استاد دانشگاه تربیت مدرس

 • ghara_remodares.ac.ir
دکتر علیرضا کلدی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • arkaldiyahoo.com
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشگاه تهران

 • mkousariut.ac.ir
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشگاه تهران

 • m.goodarzut.ac.ir
دکتر ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران

 • emottaghiut.ac.ir
دکتر داود مرادی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 • moradi333gmail.com

مدیر داخلی

دکتر فرناز سربندی
دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مدیریت فرهنگی