مطالعه تطبیقی قدرت هوشمند در دیپلماسی ورزشی ایران و آمریکا

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و دیپلماسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه جایگاه ورزش و کوشش­های ورزشی از یک تلاش بدنی و تفریح و سرگرمی صرف فراتر رفته و به ویژه جنبه­ی سیاسی و بین‌المللی یافته است. بین‌المللی‌شدن شمار زیادی از ورزش‌ها باعث گردیده تا کشورها به هماوردی ورزشی بین‌المللی، جهت نیل به منافع ملی و رسیدن به مقاصد سیاسی و بین‌المللی خود، روی آورند. در این راستا، مفهوم دیپلماسی ورزشی همراه با سایر دیپلماسی‌های دیگر پدیدار شده است. دیپلماسی قدرت هوشمند استفاده از همه سازوکارهای دیپلماتیک در تمام عرصه­ها جهت تامین منافع ملی و از جمله سازوکار قـدرت ورزش اسـت. بر این اساس، این پرسش اساسی مطرح گردیده که در راستای دیپلماسی ورزشی در چارچوب قدرت هوشمند، ورزش از چه جایگاهی در دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا، برخوردار بوده است؟
 در پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیل  در چارچوب نظریه قدرت هوشمند سوزان ناسل و قدرت نرم جوزف نای، بهره گرفته شده است. ایران، علیرغم داشتن ظرفیت کارآمد در زمینه­ی ورزش و استفاده بهینه از آن، در راستای دیپلماسی ورزشی، به ورزش چشم­انداز حاشیه­ای و نگرش حیات خلوت داشته، و نیز در چشم­انداز آمریکا، ورزش، ابزاری برای تحریم و سلب مشروعیت یا ابزاری برای برقراری روابط بین دو کشور، بوده است. اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آمریکا از رهگذر قدرت هوشمند در دیپلماسی ورزشی،  ﺑﺎ ارائه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای منسجم و در خصوص اﺳـﺘﻔﺎده از ورزﺷـﮑﺎران، ﻣﺮﺑﯿـﺎن، داوران و نیز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ، در پی نیل به اهداف بلندمدت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد در جریان ورزش بوده؛ ولی مسئولان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ورزش به­مثابه ابزار سرگرمی پنداشته و تا بحال ﺑـﻪ اثربخشی ورزش در عرصه­ی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ نیندیشیده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of smart power in Iranian and American sports diplomacy

نویسندگان [English]

  • Saman Mehri 1
  • Ahmad Mahmoudi 2
  • mohammad hosein Ghorbani 3
  • Shaghayegh Nemati 4

1 PhD student in Sports Management, Faculty of Sports and Health Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Allameh Tabataba'i University

4 Master of Sport Management, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Today, the place of sports and sports efforts has gone beyond physical effort and mere entertainment and has especially found a political and international aspect. The internationalization of a sizable chunk of sports has caused countries to turn to international sports coordination in order to achieve national interests and reach their political and international goals. In this regard, the concept of sports diplomacy has emerged along with other diplomacy. Smart power diplomacy means using all diplomatic mechanisms in all fields to secure national interests, including the power mechanism of sports. Given this, the critical question has been raised that In line with sports diplomacy in the framework of smart power, what position has sports enjoyed in the diplomatic system of Iran and America?
Methodology: In this study, the descriptive-analytical method was used in the framework of Suzan Nasel's smart power theory and Joseph Nye's soft power theory.
Findings: Despite having an efficient capacity in the field of sports and using it optimally, in line with sports diplomacy, Iran has a marginal perspective and a secluded life attitude towards sports, whilst American considers sports as a tool so that sports was used to sanction and delegitimize or a tool to establish relations between two countries.
Conclusion: The United States of America, from the lens of smart power in sports diplomacy, has been seeking to achieve its long-term political goals in sports by presenting a coherent program regarding the use of athletes, coaches, referees, and sports companies, but Iran's political officials think of sports as a pastime and have not thought about the effectiveness of sports in the international arena, yet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • smart power
  • diplomacy
  • Iran
دوره 2، شماره 1
مطالعات المپیک
اردیبهشت 1403