تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت ورزشی مردم در فضاهای ورزشی-تفریحی تهران: مطالعه موردی دریاچه چیتگر

نوع مقاله : ورزش و فرهنگ ملی و عمومی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 دکتری مدیریت ورزشی

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه.

چکیده

با توجه به اهمیت فعالیت بدنی و ورزش و عوامل موثر در گرایش شهروندان به ورزش، اتخاذ فضاهایی در شهر برای مشارکت ورزشی مردم ضروری به نظر می‌رسد. هدف این تحقیق بررسی مولفه‌های موثر بر مشارکت ورزشی مردم در فضاهای تفریحی-ورزشی تهران با مطالعه موردی دریاچه چیتگر بود. این ژوهش از مطالعات توصیفی تحلیلی است که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان بالای 15 سال تهران بودند که از بین این افراد، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان (n=384) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای تحلیل مولفه‌های موثر بر مشارکت ورزشی مردم، از پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت ورزشی در پارک‌ها (محمدی و همکاران، 1402) استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون تی تک نمونه و در سطح معنی داری (p<0/05) و در محیط نرم افزار spss27 آنالیز شدند. تحلیل داده‌ها نشان داد که مولفه‌های: (نیازمندی به وسایل و مکان‌های ورزشی، کیفیت مکان‌های ورزشی، کیفیت و نحوه استقرار تجهیزات و وسایل ورزشی، محیط و مکان‌های ورزشی مختص بانوان، توسعه امکانات ورزشی پارک، توسعه امکانات جانبی و رفاهی پارک، تبلیغات شفاهی، اطلاع رسانی به عموم و عوامل امنیتی) از عوامل اثرگذار بر مشارکت ورزشی مردم در دریاچه چیتگر تهران بودند و مولفه های نهادینه سازی ورزشی، آموزش و پرورش، تامین منابع مالی، انگیزش عمومی و عوامل روحی-روانی بر مشارکت ورزشی مردم تاثیر معنی داری نداشتند. نظر به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود جهت افزایش مشارکت ورزشی مردم در فضاهای ورزشی-تفریحی، توجه به ارتقاء زیرساخت‌های ورزشی این فضاها، امنیت و توسعه امکانات آن توجه ویژه‌ای شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the factors affecting people's sports participation in sports-entertainment spaces of Tehran: a case study of Chitgar Lake

نویسندگان [English]

  • hasan isazadeh 1
  • Akbar Farid Fathi 2
  • Farnaz Farahmand 3
  • Maryam Faridfathi, 4

1 PhD of Sport Management

2 Assistant Professor of Sports Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

3 PhD of Sport Management

4 Assistant Professor of Sports Management, Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Maragheh University, Maragheh

چکیده [English]

Considering the importance of physical activity and sports and the effective factors in the tendency of citizens towards sports, it seems necessary to adopt spaces in the city for people's sports participation. The purpose of this research was to investigate the factors affecting people's sports participation in Tehran's recreational and sports spaces with a case study of Chitgar Lake. This is a collection of descriptive and analytical studies that were applied in terms of purpose and in terms of data collection in the field. The statistical population of the research included all citizens of Tehran over 15 years of age, and among these people, the sample size was selected based on Morgan's table (n=384) by simple random sampling. In order to analyze the factors affecting people's sports participation, the questionnaire of factors affecting people's tendency to exercise in parks (Mohammadi et al., 1402) was used. Bizesh research data
Open in Google Translate

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Grounded Theory
  • Ministry of Sports and Youth
  • Mix Methods
  • Organizational success
  • strategies
دوره 2، شماره 1
مطالعات المپیک
اردیبهشت 1403