شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای اخلاق در ورزش حرفه‌ای کشتی

نویسنده

استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف این مقاله شناسایی و اولویت‌بندی معیار‌های اخلاقی کشتی حرفه‌ای است. نوع تحقیق توصیفی و پیمایشی است و به روش میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل کلیه کشتی‌گیران حاضر در تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، کلیه مربیان، داوران و عوامل فنی و اجرایی رشته ورزشی کشتی در سطح ملی و با روش نمونه‌گیری تصادفی است. از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس مؤلفه‌های شناخته‌شده در بعد معیار‌های اخلاقی استفاده شد. روایی صوری آن بر اساس نظرات اساتید مدیریت تربیت بدنی و کارشناسان کشتی و همچنین روایی محتوایی روایی سازه آن با انجام معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که میانگین جایگاه قانون‌مداری و احترام، دوپینگ و شجاعت، واقع‌نگری، صداقت، عدالت، برادری و برابری، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی، امانت‌داری، رازداری و کرامت انسانی، جوانمردی، صبر و شکیبایی، جایگاه اصل بی‌طرفی، سخاوت، قناعت، توکل، عشق به میهن، همبستگی و منافع عمومی در معیار‌های اخلاق در ورزش کشتی و انواع آن از میانگین درجه‌های مورد وصف در پرسشنامه بیشتر است. سپس، نظام‌نامه اخلاقی ورزش کشتی طراحی و تدوین شد.

کلیدواژه‌ها

دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 6
مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک
خرداد 1400
صفحه 109-136