تأثیر فعالیت ورزشی منظم بر سلامت روان و مدیریت زمان کارکنان شرکت مخابرات ایران- منطقه اصفهان

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و مدیریت

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته ی مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان( واحد خوراسگان)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

چکیده

هدف از این مقاله تعیین تأثیر فعالیت ورزشی منظم با سلامت روان و مدیریت زمان کارکنان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان اداری شرکت مخابرات ایران- منطقه اصفهان با تعداد 400 نفر بود. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه فعالیت ورزشی (محقق‌ساخته)، پرسشنامه سلامت روان کیز (2002) و پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر (1991) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  نسخه 23 و AMOS نسخه 23، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی منظم با ضریب 298/0 بر سلامت روان و ابعاد آن که شامل بهزیستی هیجانی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی است به ترتیب با ضرایب 292/0، 245/0 و 260/0 تأثیر دارد. اما فعالیت ورزشی منظم با ضریب 094/0 بر مدیریت زمان تأثیری ندارد. فعالیت ورزشی منظم کارکنان شرکت مخابرات موجب ارتقای سلامت روان آنان می‌شود اما بر مدیریت زمان آنان تأثیری ندارد

کلیدواژه‌ها