طراحی نظام باشگاه داری حرفه ای ورزش های انفرادی کشور

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و سیاست گذاری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی این مقاله طراحی نظام باشگاه‌داری حرفه‌ای ورزش‌های انفرادی کشور بود. از لحاظ هدف بنیادی، از نظر روش‌، کیفی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد می‌باشد. جامعه آماری را اسناد منتشرشده در مبحث باشگاه‌داری حرفه‌ای ورزش‌های انفرادی و 13 نفر از صاحب‌نظران تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری هدفمند و در ادامه برای کفایت نمونه‌گیری از نمونه‌گیری نظری استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه عمیق بود. برای روایی و پایایی اندازه‌گیری به هنگام کدگذاری بازبینی انجام شد؛ طبقه‌بندی یا تأیید نتایج با مراجعه به مصاحبه‌شونده‌ها انجام و بدین ترتیب تحلیل موارد کیفی انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار مکس‌کیودا نسخه 2018 بهره گرفته شد. بر اساس نتایج کدگذاری باز: 86 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها و اسناد به دست آمد. بر اساس نتایج کدگذاری محوری: 11 مقوله از این کدگذاری به دست آمد که به ترتیب شامل: طرح باشگاه، درک محیط، وظایف قابل اجرای مدیر در محیط ورزشی، مهارت‌های مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، اقدامات بازاریابی، روابط عمومی، امور فرهنگی، امور مالی، زیرساخت و عوامل اثرگذار بر موفقیت می‌باشد. یافته‌های حاصل از کدگذاری انتخابی شامل 4 مفهوم (عوامل زمینه‌ای، عوامل پیش‌برنده، عوامل توسعه‌دهنده و موفقیت باشگاه) بود

کلیدواژه‌ها