تعیین شاخص‌ها و ویژگی‌های فرهنگی - معنوی ورزش کشور

نوع مقاله : ورزش و فرهنگ ملی و عمومی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تعیین شاخص‌ها و ویژگی‌های فرهنگی ‌معنوی ورزش کشور است. روش انجام پژوهش آمیخته و جامعه آماری در بخش کیفی را مدیران ستادی، اساتید مدیریت ورزشی و پژوهشگران این حوزه و در بخش کمی مدیران و متخصصان ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و پژوهشگران تشکیل دادند. به صورت هدفمند 65 پرسشنامه محقق‌ساخته به صورت آنلاین و میدانی توزیع شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی برای ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و آمار استنباطی آزمون فریدمن در سطح معنی‌داری 05/0 با نرم‌افزارSPSS برای اولویت‌بندی شاخص‌ها و مؤلفه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد در رتبه‌بندی مربوط به مؤلفه‌های شاخص فرهنگی ورزش کشور بیشترین میانگین رتبه مربوط به فعالیت‌های فرهنگی در ورزش و کمترین میانگین رتبه مربوط به ارتباطات و مبادلات فرهنگی بوده است. در رتبه‌بندی مربوط به مؤلفه‌های شاخص معنوی ورزش نیز بیشترین میانگین رتبه مربوط به فعالیت معنوی در ورزش و کمترین میانگین رتبه مربوط به هویت دینی در ورزش بوده است

کلیدواژه‌ها