رابطه عوامل بازارپردازی با تصمیم خرید مشتریان محصولات ورزشی نمایندگی های رسمی آدیداس و پوما در تهران

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و مدیریت

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله تعیین و اولویت‌بندی رابطه عوامل بازارپردازی با تصمیم خرید مشتریان فروشگاه‌های ورزشی آدیداس و پوما می‌باشد. روش انجام تحقیق توصیفی است. مشتریان فروشگاه‌های ورزشی آدیداس و پوما به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شد که تعداد نمونه 384 عدد برآورد شد. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود که پس از تعیین روایی محتوایی توسط متخصصان مدیریت ورزشی اجرا شد و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ 89/0 مورد تأیید قرار گرفت. 400 پرسشنامه توزیع شد که از میان آنها 390 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی از شاخص‌های پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار، نمودارها و جداول استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی و چندگانه به منظور تعیین اهمیت یا معناداری هر یک از گویه‌های عوامل بازارپردازی با تصمیم خرید در سطح معناداریP<0.05 استفاده شده است. نتایج نشان داد تمام عوامل بازارپردازی از دیدگاه مشتریان در تصمیم خرید فروشگاه‌های ورزشی آدیداس و پوما درسطح معناداریP<0.05 اهمیت دارند

کلیدواژه‌ها