توسعه پایدار و همبستگی (مطالعه موردی: نخبگان ورزش بدمینتون کشور)

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و توسعه پایدار

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استادیاردانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، مرکزی، رئیس مرکز مطالعات بین‌الملل نوآوری و خلاقیت در علوم، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه‌شناسی ورزشی، گروه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

هدف این مقاله، بررسی مبانی جامعه توسعه پایدار و شناختی همبستگی از منظر نخبگان ورزش بدمینتون کشور است. جامعه آماری در بخش کیفی 18 نفر از نخبگان ورزشی بودند که با استفاده از روش مصاحبه و اشباع نظری اطلاعات جمع‌آوری شد و در بخش کمّی نخبگان ورزشی در حوزه بدمینتون که شامل ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، مدیران مؤثر و ... هستند که به صورت کل‌شمار در پژوهش شرکت داده شدند (242 نفر). شاخص‌های آماری پرسشنامه مؤلفه همبستگی مرتبط با توسعه پایدار در نخبگان بدمینتون کشور است و 761/19 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند و 5 گویه را شامل می‌شود. شاخص‌های GFI، AGFI و NFI نشان‌دهنده برازش بسیار مناسب است. با توجه به اینکه مقادیر این شاخص‌ها بالای 9/0 است، برازش خوب مدل است. نتایج نشان داد: همبستگی یا سالیداریتی براى حضور نخبگان ورزشی بدمینتون، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد که به نوبه خود، نقش مهمى در انتخاب و اجراى طرح‌هاى توسعه‌اى، به نفع ورزشکاران و دستیابى به رشد و توسعه پایدار دارد.

کلیدواژه‌ها