عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، استرس شغلی و تعارض کار- خانواده در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

کارایی و موفقیت سازمان‌ها تا حد زیادی بستگی به نیروی انسانی آنها دارد. بنابراین سازمان‌ها نیز می‌بایست به عواملی که بر کارکنان و پیشرفت سازمانشان تاثیر می‌گذارد دقت کنند. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، استرس شغلی و تعارض کار-خانواده در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک انجام گردید. 230 نفر از کارکنان این سازمان‌ها مقیاس‌های اندازه‌گیری پژوهش را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرهای پژوهش، از مدل معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. یافته‌های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد و میان عدالت سازمانی و استرس شغلی ارتباط معکوس و معنیدار وجود دارد. افزایش در رفتار شهروندی سازمانی، استرس شغلی را کاهش می‌دهد و تاثیر استرس شغلی بر تضاد کار-خانواده معنی‌دار است و مدل از برازش مناسبی برخوردار است. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که داشتن نگرشی درست و دقیق از سازمان و شناخت مولفه‌های تاثیرگذار بر آن از طرف مدیران و بکارگیری رویکردی صیحیح در جهت هدایت کارکنان می‌تواند سازمان را در مسیر موفقیت قرار دهد و نتایج این تحقیق می‌تواند مدیران و سازمان‌ها را در رسیدن به این امر یاری نماید. بنابراین پیشنهاد می‌شود مدیران سازمان‌ها با تقویت عدالت و رفتار شهروندی سازمانی و کاهش استرس شغلی و تعارض کار-خانواده در جهت تعالی و موفقیت سازمان خود گام بردارند.

کلیدواژه‌ها