طراحی مدل پیامدهای برون‌سپاری مدیریت اماکن ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به روش ساختاری تفسیری

نوع مقاله : ورزش قهرمانی و مدیریت

نویسندگان

1 گروه مدیریت ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه خارزمی،تهران ،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سناباد، گلبهار، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل پیامدهای برون‌سپاری مدیریت اماکن ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به روش ساختاری تفسیری بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی با ماهیت توصیفی تحلیلی می‌باشد و از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش ساختاری تفسیری انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و روئسای هیات‌های ورزشی می‌باشند که به صورت نمونه‌گیری انتخابی با توجه به تحصیلات و تجربیات و آشنایی قبلی آنان با موضوع تحقیق انتخاب شدند. ابتدا از طریق فرایند دلفی و مصاحبه با خبرگان و تحقیقات کتابخانه‌ای گویه‌های تحقیق شامل 39 گویه شناسایی شد. سپس در مرحله بعد گویه‌ها توسط خبرگان مولفه‌بندی گردید و در نهایت 8 مولفه برای گویه‌ها شناسایی گردید. در این مرحله فرایند ساختاری تفسیری اجرا شد و ابتدا شیوه ارتباط مولفه‌ها با یکدیگر تعیین شد و مشخص گردید و در مرحله بعد، ارتباطات غیرمستقیم مولفه‌ها نیز در جدول لحاظ شد. در انتها سطح‌بندی مولفه‌ها انجام شد و مدل نهایی تحقیق بدست آمد و با تجزیه و تحلیل MICMAC نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزاء مدل ساختاری-تفسیری نیز تعیین گردید. یافته‌ها نشان داد مولفه‌ها دارای 5 سطح می‌باشند که مدیریت بهتر و نگهداری این اماکن و افزایش رقابت بین اماکن ورزشی در سطح انتهایی و پایه مدل و رعایت الزامات قاونی و سیاسی در سطح اول و بالای مدل قرار گرفتند. با توجه به یافته‌ها توصیه می‌شود سازمان‌های ورزشی با برون‌سپاری امکان ورزشی به بهره‌وری بیشتر این اماکن و هم سودآوری بیشتر برای سازمان ورزش و جوانان کمک شایانی کنند

کلیدواژه‌ها