غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

بازی‌های المپیک دارای ابعاد و جنبه‌های تاریخی و اجتماعی گوناگونی است که یکی از این حیطه‌های جذاب و مهم مربوط به بحث غذایی این بازی‌ها می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی بحث غذایی بازی‌های المپیک مدرن از آغاز تا پایان قرن بیستم بود. روش پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای است. اطلاعات مورد نیاز با جمع‌آوری، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل کتاب‌ها، مقالات، گزارش‌ها، منابع فارسی و لاتین منتشر شده در مورد بازی‌های المپیک به دست آمده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که بحث غذایی بازی‌های المپیک از آغاز تا کنون دست‌خوش تغییرات زیادی در ابعاد مختلف از جمله برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و کنترل بوده و از نظر مدیریتی، هر المپیک پیشرفت‌های زیادی را تجربه کرده و به طور کلی یافته‌های پژوهش به نوعی بیانگر سیر تکاملی بحث غذایی در ادوار برگزار شده بازی‌های المپیک می‌باشد. یافته‌ها همچنین نشان‌دهنده ابداعات و نوآوری‌ها در بحث غذایی هر دوره از بازی‌های المپیک است، جایی که میزبانان در هر دوره حداکثر تلاش خود را می‌نمایند تا فرهنگ والای خود در بعد آشپزی را به تمامی جهانیان عرضه نمایند. با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت بحث غذایی رویدادهای بزرگ ورزشی از جمله بازی‌های المپیک دارای ابعاد مدیریتی زیادی است و با شناخت این جنبه‌ها می‌توان به نحو مطلوبی این گونه رویدادها را مدیریت و اداره نمود.

کلیدواژه‌ها