تجربه فراغت، ورزش و هویت‌یابی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران)

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی (عملکرد ورزشی، مربیگری)

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تجربه فراغت جوانان می‌تواندعاملی مهم در شیوه برساخت هویت و فرآیند سوژه بودگی آنان باشد. پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه‌های ژاک لاکان و کریس روجک به دنبال تحلیل گونه‌های تجربه فراغتی جوانان از ورزش گرفته تا سفر وسرگرمی‌های اجتماعی و تغییرات هویتی آنان در مسیر این تجربه می‌باشد. روش پژوهش، کیفی و تکنیک پژوهش، مصاحبه روایی است. جامعه نمونه، 35 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران می‌باشد که بر اساس شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش مؤید این امراست که جوانان به عنوان کنشگرانی اجتماعی و مقید به موقعیت بر اساس دو عامل جسمیت و مکانیت به تجربه فراغت ورزشی می‌پردازند. در بخش جسمیت، جنسیت مهم‌ترین عامل است که لذت از فراغت، رهایی‌بخشی و مقاومت هویتی جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بخش مکانیت هم حوزه نمادین تجربه فراغت، رهایی‌بخشی، لذت و مقاومت هویتی را تعیین می‌کند. در واقع، تغییرات هویتی جوانان در مسیر تجربه فراغت بر اساس کنشی برساخته می‌شود که تحت تأثیر جسمیت و مکانیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها