سیاست‌گذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانی‌شدن و جامعه شبکه‌ای

نوع مقاله : ورزش و سیاست گذاری

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

جهانی‌شدن فرایندی است که طی آن، قواعد و نهادهای محلی، ملی و منطقه‌ای در فضای شبکه‌ای و جهانی قرار می‌گیرند. چنین فرایندی در نگرش «شولت و گیدنز» به مفهوم عام‌گرایی هنجاری و نهادی تلقی می‌شود. در فرایند جهانی‌شدن، شاهد ظهور طیف گسترده‌ای از حوزه‌های تحول فرهنگ و کنش بازیگران هستیم که در فضای جهانی قرار گرفته و نقش خود را تحت‌تأثیر نهادهای فراملی ایفا می‌کنند. در سال‌های پایانی قرن 20، مانوئل کاستلز مفهوم جامعه شبکه‌ای را در ارتباط با ساختار اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و خانوادگی قرن 21 به‌کار گرفت. ارزیابی‌های تاریخی و نهادی بیانگر این واقعیت است که اولین حوزه تحول نهادهای جهانی مربوط به عرصه‌های اقتصادی می‌باشد. نهادهای سیاسی و امنیتی نیز به گونه تدریجی در فضای قواعد و سیاست‌های عمومی نظام جهانی قرار گرفتند. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاست‌گذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانی‌شدن دارای چه ویژگی‌ها و فرایندی خواهد بود؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «سیاست‌گذاری ورزشی در عصر جهانی‌شدن مبتنی بر عام‌گرایی قواعد و نهادهای ورزشی بوده و در فضای جامعه شبکه‌ای ایفای نقش می‌کند.» در تبیین مقاله از «رهیافت جهانی‌شدن و سیاست‌گذاری نهادی‌شولت» استفاده می‌شود که معطوف به یکپارچه‌سازی الگوهای کنش و قواعد رفتاری بازیگران خواهد بود. در انجام پژوهش از روش تحلیل داده‌ها و تحلیل محتوا استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها